Ohutusjuhendid ja dokumentatsioon

On väga oluline, et kõik tööohutusega seonduv oleks korrektselt dokumenteeritud.

Protect Estonia tööohutuse spetsialistid aitavad tagada, et kõik tööohutuse ja töötervishoiuga seotud dokumendid vastaksid seadusele ning annaksid vajalikud käitumisjuhised töötajatele. Sisekontrolli auditi käigus kaardistame hetkeolukorra ja toome välja kitsaskohad, millega tuleb tegelema hakata. Töö tulemuseks on korrektsed dokumendid, mis vastavad nii seadusele kui ka ettevõtte enda kehtestatud reeglitele, sh ameti- ja ohutusjuhendid, töötajate juhendamine ja väljaõpe ning koolitused, riskianalüüsi vastavus ja täiendamine, töökeskkonna tegevuskavast kinnipidamine, ohuolukordade raporteerimine, seadmete nõuetekohane hooldus jne. Sisekontrolli auditi sisu täpsustatakse vastavalt ettevõtte vajadusele.

Millal on vaja tellida töökeskkonna sisekontrolli audit?

 • Sa pole kindel, kas ettevõtte dokumentide sisu vastab nõuetele;
 • Sa ei tea täpselt, milliseid dokumente on vaja;
 • Ettevõttesse on tulemas tööinspektor või väline hindaja ja Sa soovid veenduda, et kõik on korras;
 • Sul on vaja sõltumatu spetsialisti hinnangut ohutuse, töökeskkonna või dokumentatsiooni hindamisel.

Aitame koostada korrektsed ohutusjuhendid

Kõikidele ettevõttes tehtavatele töödele ja kasutatavatele töövahenditele tuleb koostada ohutusjuhend. Samuti on oluline täpsustada hügieenireeglid ja -juhised, mis peavad olema töötajatele kättesaadavas ja nähtavas kohas.

Ohutusjuhendite koostamine on aeganõudev ja tihti eriteadmisi nõudev töö. Meie spetsialistid aitavad koostada kompaktsed, kergesti arusaadavad ning vajadusel visuaalset materjali (jooniseid, pilte või fotosid) sisaldavad juhised, mis käsitlevad just Sinu ettevõtte töökeskkonda.

Dokumentide vormid

Soovi korral saad tellida meilt muudetavad vormid, mis aitavad viia ettevõtte tööohutusalase dokumentatsiooni vastavusse Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega. Järgnevalt on toodud ülevaade erinevatest vormidest. Lisaküsimuste või täpsustuste korral võtke meiega julgesti ühendust!

 1. Sissejuhatavad juhendid
 2. Juhandamiste kaart
 3. Isikukaitsevahendite üleandmise kaart
 4. Tegevuskava alusvorm
 5. Tervisekontrolli suunatud töötajate nimekirja alusvorm
 6. Tööõnnetuse uurimistulemuse kokkuvõtte vorm
 7. Töökeskkonnaspetsialisti määramise käskkiri
 8. Töökeskkonnavoliniku valimise protokoll
 9. Töökeskkonnanõukogu moodustamise protokoll
 10. Sisekontrolli teostamise plaan
 11. Sisekontrolli teostamise leht
 12. Sisekontrolli korraldus
 13. Esmaabiandja määramise ja esmaabivahendite korrashoiu eest vastutava inimese käskkiri

Dokumentide tõlkimine

Paljudes ettevõtetes on vajalik tutvustada töötajatele ohutusalaseid dokumente ka vene või inglise keeles. Aitame tõlkida ohutusalaseid dokumente eesti keelest vene või inglise keelde.

Tõlge teostatakse tõlkebüroos ning korrigeeritakse vene või inglise keelt kõneleva ja tööohutust tundva spetsialisti poolt, tagades, et kasutatud on õiget tööohutust ja töötervishoidu puudutavat terminoloogiat.

Lisainfo saamiseks võta meiega julgesti ühendust!

Korrektsed dokumendid tagavad seadusandlusele vastavuse ja annavad selged juhised tegutsemiseks!

Võta meiega ühendust!