Tuletöö tegemise koolituse kohustus tuleneb Tuleohutuse seaduse § 12 – 14 sätestatust. Täpsemad tuletöö tegemise koolituse ja tuletöö tunnistuse nõuded tulenevad Siseministri määrusest nr. 38 „Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” Lisa järgi.

Tuletöö on:

 • gaaskeevitustöö;
 • elekterkeevitustöö;
 • ketaslõikuriga metalli lõikamine;
 • bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine;
 • gaasleegi kasutamine;
 • muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu

 1. Oskab nimetada tuletööliike. Teab ja tunneb tuletööga kaasnevaid riske, oskab kirjeldada tuletööst põhjustatud tulekahju ja selle levikut. Teab ja nimetab isiku kohustusi tuleohutuse tagamisel.
 2. Nimetab tulekahju ennetusmeetmeid, teab tuletöö tegemise nõudeid. Kirjeldab tuletöö ohutut tegemist
  (ettevalmistus, tegevus, korrastus). Nimetab asjakohased tulekustutusvahendid.
 3. Kirjeldab enda käitumist tulekahju korral – tulekahju avastamine, kustutamine, Häirekeskuse teavitamine,
  evakuatsioon. Loetleb tulekahju kustutamise ohutusreeglid.
 4. Oskab kustutusvahendit õigesti ja tulemuslikult kasutada.

Kestus kokku 6 ak. h:

1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus (2 ak. h);

 • Tuletöö olemus ja liigid.
 • Tuletööga kaasnevad riskid.
 • Tulekahju olemus ja selle levik.
 • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

2. Ohutus tuletöö tegemisel (2 ak. h);

 • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
 • Tuletöö tegemise nõuded.
 • Tuletööks vajalikud tingimused.
 • Tuletöö koht, selle valimine ja ettevalmistamine.
 • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
 • Töövahenditega kaasnevad riskid ja vahendite ohutu kasutamine.

3. Tulekahju korral tegutsemine (2 ak. h);

 • Käitumine tulekahju korral.
 • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
 • Tulekahju avastamine, inimeste teavitamine tulekahjust.
 • Tulekahju teate edastamine
 • Häirekeskusesse.
 • Esmaste tulekustutusvahendite kasutamise põhimõtted.

4. Praktiline harjutus;

 • Tulekustutusvahendite kasutamine.

 

Tuletöö tegemise koolituse ja teadmiste kontrolli läbinutele väljastatakse registreeritud tuletöötunnistus (elektrooniline).

Soovi korral (rakendub lisatasu) väljastatakse ilmastikukindel plastkaart.

 

*Ühe tuletöö tegemise õppetunni kestus on 45 minutit.

*Koolitus toimub grupi täitumisel (5 inimest).

Registreerimine ja lisainfo:

tuleohutus@protectestonia.ee

+372 5850 0479

 

Koolitust viib läbi tuleohutuse spetsialist

Enn Eberg

Omandatud kutsed

Tuleohutusspetsialist, tase 5

Päästeinspektor, tase 5

Päästja, tase 4

Turvajuht, tase 5