Andmekaitsetingimused

Protect Estonia OÜ 

kehtivad alates 25.06.2020

Protect Estonia OÜ („Meie“) privaatsustingimused selgitavad ja kirjeldavad, kuidas, millistel eesmärkidel ja alustel Me töötleme oma klientide („Teie“) isikuandmeid, samuti millised on Teie õigused seonduvalt oma isikuandmetega ning Meie kohustused ja vastutus.

Meie üldised põhimõtted ja väärtused isikuandmete töötlemisel ning „küpsistega“ seonduv on toodud Privaatsuspoliitikas.

Privaatsustingimused on kättesaadavad Meie veebilehel www.protectestonia.ee

Palun arvestage, et Me võime privaatsustingimusi aeg-ajalt muuta. Teavitame Teid muudatustest mõistliku aja ette.

  1. Vastutav töötleja

Me oleme Teie isikuandmete vastutav töötleja. Meie kontaktandmed: Protect Estonia OÜ, registrikood 14929455, asukoha aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, e-posti aadress: info@protectestonia.ee

  1. Milliseid isikuandmeid Me töötleme?

Töötleme Teie järgnevaid Isikuandmeid:

(1) isiklikud andmed ja kontaktandmed, näiteks nimi, meiliaadress, telefoninumber, IP aadress;
(2) äriklientide esindajate andmed, näiteks nimi, ametinimetus, ametikoht;
Me võime saada Isikuandmeid otse Teilt, kui sisestate oma Isikuandmed Meie kodulehel mõnda teenust tellides või kui täidate vormide ning artiklite tellimiseks veebilehel oleva ankeedi. Teie tellimisajalugu läheb meie andmebaasi, kuhu pääsevad vaid volitatud isikud.

  1. Millisel eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid?

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1) teenuse toimimise tagamiseks, sh pakkumise koostamiseks ning hiljem ka lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, Teie tellimuste menetlemiseks ja vastamiseks, Teile klienditoe pakkumiseks;
(2) Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;
(3) rahulolu uuringute läbiviimiseks, kliendieelistuste analüüsiks ning uuringute ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh teenuste/toodete turustamiseks ja arendamiseks;
(6) Meie uudiskirjade edastamiseks;
(7) Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks.

  1. Millisel alusel töötleme Teie isikuandmeid?

Töötleme isikuandmed kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Peamiselt töötleme isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (privaatsustingimuste punkt 3 (1)). Lisaks töötleme isikuandmeid ka juriidilise kohustuse täitmiseks (privaatsustingimuste punktid 3 (2) ja (3)), Teie nõusoleku alusel ((privaatsustingimuste punkt 3 (4)) ning õigustatud huvi alusel (privaatsustingimuste punktid 3 (5), (6), (7)).

  1. Millised on Teie õigused seonduvalt Isikuandmetega

Teil on oma Isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:

(1) Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.

(2) Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.

(3) Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

(4) Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

(5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

(6) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.

(7) Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

(8) Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

(9) Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3.jaost.

Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust isikuandmete osas või esitada küsimusi privaatsustingimuste kohta, siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil info@protectestonia.ee. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul.

Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie Isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasuse.

  1. Milliseid isikuandmete turvalisusmeetmeid Me rakendame?

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) Isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise muutmise, avaldamise, omandamise, hävitamise, kaotsimineku või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Oleme määranud isikuandmetele juurdepääsupiirangud oma töötajatele ja Meie volitatud töötlejatele. Isikuandmetele pääsevad ligi ainult need isikud, kes juurdepääsu oma ülesannete täitmiseks otseselt vajavad.

Kasutame ainult neid volitatud töötlejaid, kes on andnud Meile piisava tagatise ning kelle võimesse töödelda isikuandmeid turvaliselt Me usume. Sõlmime kõikide oma volitatud töötlejatega kirjalikud lepingud, millega tagame, et iga Meie volitatud töötleja rakendab isikuandmete osas piisavaid kaitsemeetmeid.

  1. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil info@protectestonia.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse väga pühendunult ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

  1. Kellele avalikustame isikuandmeid?

Me avaldame Teie isikuandmeid või anname isikuandmetele juurdepääsu ametiasutustele ja järelevalveasutusele, kui Meil on vastav juriidiline kohustus.

Me avaldame Teie isikuandmeid Meie volitatud töötlejatele, samuti isikutele, kellel on seaduslik õigus isikuandmete saamiseks.

Töötleme Isikuandmeid reeglina Eesti piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

  1. Kui kaua säilitame isikuandmeid?

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik privaatsustingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Näiteks Töökeskkonnaspetsialisti teenuse korral säilitame andmeid kuni teenuse lõppemiseni, pärast mida edastame kogu info teenuse tellijale ning Meie kustutame need oma andmekandjatelt jäädavalt.

Andmekaitsereeglid

Protect Estonia OÜ („Protect“ või „Meie“) pakub töötervishoiu ja tööohutuse teenuseid. Soovime anda oma panuse ohutu ja tervistsäästva töökeskkonna loomiseks.

Sama vastutustundlikult ja kompromissitult nagu suhtume oma töösse, suhtume ka isikuandmete töötlemisse ja isikuandmete turvalisuse tagamisse. Käesolevad andmekaitsereeglid kirjeldavad üldpõhimõtteid ja väärtuseid, mida järgime isikuandmete töötlemisel.

Palun arvestage, et võime reegleid aeg-ajalt ajakohastada. Kehtivad reeglid on kättesaadavad veebilehel www.riskianaluus.ee .

Meie kui vastutav töötleja

Me oleme isikuandmete vastutav töötleja. Töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses, s.o töökeskkonnaspetsialisti teenust pakkudes, riskianalüüse koostades, siseauditi käigus dokumentide ülevaatamisel ning teadlikkuse kasvatamisel. Vastutava töötlejana määrame isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning teavitame Teid privaatsustingimustes täpsemalt nii isikuandmete töötlemise eesmärkidest, Teie õigustest, kui Meie kohustustest ja vastutusest seonduvalt isikuandmete töötlemisega. Lisaks on meil kehtivad tegevusload Tuleohutusteenusele ja Kontrollimine ja hooldamine.

Väärtused ja üldpõhimõtted

Me austame iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele ja anname endast parima, et Meie poolt kogutud Isikuandmeid oleksid kaitstud. Hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid leevendusstrateegiaid riskide maandamiseks.

Me töötleme isikuandmeid alati seaduslikult. Määrame selged eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel. Kogume ja töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

Me rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) Isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele. Lisaks võime edastada isikuandmeid meie volitatud töötlejale, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid Isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmete turvalisust.

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame Isikuandmed jäädavalt.

Me peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid Meil kehtivaid privaatsusnõudeid.

Küpsised

Kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. “Küpsised” aitavad meil Teile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas kasutajad meie veebilehega ja/või rakendusega suhtlevad. Peale selle kogume teavet teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded.

Andmed selle kohta, kuidas kasutaja meie veebilehti ja rakendusi kasutab, kasutatakse statistilistel eesmärkidel meie veebilehtede ja rakenduste parandamiseks ja kliendile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui veebi sirvides eelistate, et Teie isikuandmeid meie veebisaidile tulles ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

Teie õigused

Teil on kontroll oma Isikuandmete üle, millest tulenevalt on Teil mh õigus oma Isikuandmetega tutvuda, taotleda Meilt Isikuandmete parandamist, õigus olla unustatud, õigus Isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele, õigus Isikuandmete ülekandmisele ja õigus võtta tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile Meie tegevuse kohta Isikuandmete töötlemise osas (www.aki.ee).