18.09.2022 Tuleohutus

Veendu, et töökeskkond on tuleohutu!

Vastavalt Tuleohutuse seadusele tuleb tuleohutuse nõudeid täita nii füüsilistel kui juriidilistel isikutel. Protecti tuleohutusespetsialist saab teie tegevuskohas hinnata tuleohutuse hetkeolukorda ning selle vastavust kehtestatud nõuetele, vajadusel viia läbi tuleohutusülevaatuse või nõustada tuleohutusega seonduvates küsimustes. Hindamise tulemina koostame ettevõttepõhise tegevuskava puuduste likvideerimiseks ja ohutuse tagamiseks.

Oluline on meeles pidada, et alates 2021. aasta märtsikuust peavad suuremate büroohoonete, tööstus- ja laohoonete ning garaažide omanikud korraldama tuleohutusülevaatuse.

🧯 Büroohoones pindalaga üle 750 m2
👉 Teostatud ülevaatuse akt tuleb esitada Päästeametile hiljemalt 1. jaanuaril 2023.

🧯 Tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2
👉 Teostatud ülevaatuse akt tuleb esitada Päästeametile hiljemalt 1. jaanuaril 2024.

🧯 Garaažis pindalaga üle 1000 m2
👉 Teostatud ülevaatuse akt tuleb esitada Päästeametile hiljemalt 1. jaanuaril 2025.

Ülevaatust ei pea tegema:

🧯 hoones, mis on kõrgem kui 28 meetrit;
🧯 ohtlikus ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 3 tähenduses;
🧯 suurõnnetuse ohuga ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 4 tähenduses.

Tuleohutusülevaatuse tegemise korraldab ehitise valdaja. Kui ehitises on mitu valdajat (nt büroohoone) siis on ülevaatuse korraldamise kohustus omanikul.

Lisainfo: tuleohutus@protectestonia.ee