15.09.2022 Tööohutus

Muudatused töölepingu seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

1. augustil 2022 jõustusid olulised muudatused töölepingu seaduses, millega kaasneb tööandjale mitmeid uusi kohustusi.

Töötajaid tuleb edaspidi töölepingus kirjalikult teavitada ka tööandja poolt pakutavatest koolitustest, katseaja kestusest ja töölepingu ülesütlemise tähtaegadest, põhi- ja lisapuhkuste kestusest, ületunnitöö hüvitamisest ja maksetest, mida tööandja töötaja nimel erinevatesse asutustesse teeb. Lisaks ei tohi tööandja keelata töötajal teise tööandja juures töötamist, välja arvatud siis, kui on sõlmitud konkurentspiirangu kokkulepe. Küll aga lasub töötajal kohustus tagada, et teise tööandja juures töötamine ei ohusta tema enda ega teiste elu ja tervist.

Samuti on eelnõuna arutelus olulised töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, sh tööandja kohustus tagada töötervishoiuteenuse osutamine ning tagada ka tööohutus kaugtööl. Lisaks täpsustatakse töötajate terviseandmete töötlemise korda, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimist ning tööga seotud haiguste diagnoosimise korda. Samuti tuleb edaspidi tööandjal alaealise töötajate kohta andmed esitada Tööinspektsioonile.

Tööohutuse tagamine kaugtöö puhul

Kaugtööst on saanud tänase töömaastiku lahutamatu osa. Kavandatud eelnõu kohaselt tuleb tööandjal tagada ohutu töökeskkond ka kaugtöö puhul. Igal organisatsioonil tasub kaugtöö korraldus hoolikalt läbi mõelda, et ennetada ohte ning tagada südamerahu ja kindlustunne.

Oluline on töökoha riskide analüüsimine, sest tööõnnetusi ja tööga seotud haigestumist võib ette tulla ka kaugtööl.

Kui aga kaugtööd tehes peaks juhtuma õnnetus ja see on seostatav tööga, on tegemist tööõnnetusega. Näiteks võib juhtuda, et töötaja saab viga töövahendi või töökohta vahetult ümbritseva keskkonna tõttu (katkine töötool, lahtised juhtmed jms). Siinkohal on oluline viia läbi ka kaugtööriske arvestav riskianalüüs, mis kaitseb nii töötajat kui tööandjat.

Võta ühendust ja uuri lisa tööohutuse kohta kaugtööl: ohutus@protectestonia.ee