13.12.2023 Tööohutus

Kaugtöö

Olgugi, et kaugtöö ei ole täna enam uus ja tundmatu nähtus, esineb endiselt segadust kohustuste ja õiguste osas. Selleks toome välja tööandja ja töötaja õigused ja kohustused kaugtöö osas ning jagame soovitusi, mida kaugtöö korral on mõistlik rakendada.

Ajaloost, üks esimesi märkimisväärseid kaugtööga seotud algatusi pärineb juba
1970. aastate algusest. 1973. aastal korraldati Šveitsis esimene suur kaugtööeksperiment “Telework”. Osa Swiss Banki töötajatest viidi kodukontorisse, et hinnata kaugtöö võimalusi ja mõjusid.Tulemused: üldiselt positiivsed.
-Tootlikkus ja töörahulolu suurenes.
-Töö ja eraelu tasakaal, vähenenud ajakulu tööle ja koju sõiduks.

Covid pandeemiaga eelnenud perioodiga võrreldes (PE Konsult, 2022):
• Töörahulolu hüppeliselt tõusnud.
• Tööstress on langenud.
• Töökeskkonnaga on töötajad kodus väga rahul.

Mis on kaugtöö?

Töötaja täidab poolte kokkuleppel oma igapäevaseid tööülesandeid väljaspool tööandja asukohta.

 • Kaugtöö ei ole töölähetus ega renditöö.
 • Kaugtöö toimub alati poolte kokkuleppel ja on vabatahtlik.
 • Kaugtöö ei vähenda tööandja vastutust töötaja töötervishoiu- ja ohutuse eest, kuid tööandja võimalused on piiritletud (võimalik eelkõige juhendamine ja teavitamine), see tähendab, et tööandjal ei ole õigus nõuda töötaja kodu külastamist või foto/videomaterjali edastamist.
 • Töö võib olla trevikuna kaugtöö või osaliselt (hübriid).

Tööandjal tuleks tutvuda:

TTOS § 135. Tööandja kohustused kaugtöö korral.

TLS § 6. Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel

 

 

Kaugtöö asukoht?

Kaugtöökohal ei ole juriidilisi piiranguid. Küll aga võib piirangud seada tööandja.

Näiteks:

 • Ajaline piirang (nii asukoha, kui tööaja suhtes).
 • Asukohapõhine piirang (avalik koht, kodu vms).
 • Kättesaadavusest tulenevad piirangud (nt piisav internetiühendus, ajavahe vms).
 • Tööohutusest tulenevad piirangud (nt kui töötajal puudub võimalus kaugtöö ohutult tööülesandeid täita).
 • Muudest aspektidest tulenevad piirangud (nt. turvalisus vms).

Läbi mõelda, kas on vajadust piirata kaugtöö asukohta ja vastavad piirangud sõnastada töökorralduse reeglites, kaugtöö juhendis ja kaugtöö kokkuleppes.

 

Tööandja kohustused:

 • Töökeskkonna riskianalüüs (Tööandja peab hindama kaugtööga seotud riske).
 • Juhendamine.
 • Tagama töövahendid.
 • Tervisekontroll.
 • Uurima tööõnnetsusi ja kutsehaigestumisi.
 • Kaugtöö töökoht sisustatakse töötaja ja tööandja kokkuleppel.

*tööandja hüvitab kokkuleppel ainult otseselt tööga seotud kulud.

Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras!

Töötaja kohustused:

 • Osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
 • Kujundama kaugtööl ohutu töökoha ja töötingimused lähtuvalt tööandja antud juhistest;
 • Järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust;
 • Läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;

Tööandja ja töötajad on kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd.

Kaugtööjuhis ja kokkulepe?

 • Tuleks eelistada kirjalikku vormi. Samas võivad pooled tõendada kokkulepet ka muul viisil.
 • Kui pooled ei jõua kokkuleppele kaugtöö tegemise tingimustes, sh kaugtööga seotud kulude hüvitamises (nt seadmete soetamise ja töökoha kohandamise kulud) või kui kulud on töötaja või tööandja jaoks liiga suured, ei peaks kaugtöö kokkulepet sõlmima.
 • Saab sõlmida ka tähtajalisena.

Olulised punktid, milles kokku leppida ning töötajaid vastavalt juhendada:

 • Kaugtöö tegemise koht (on see ainult tööaja kodu või ei sea tööandja asukoha osas piiraguid).
 • Töökorraldus 
  -Kuidas toimub tööülesannete andmine ja täitmise kontrollimine ning suhtlus tööandja ja kolleegidega?
  -Milline on kaugtöötaja tööajakorraldus? Kas ja kuidas saab tööandja jälgida töötaja tööajast kinnipidamist?
  -Kas ja millal eeldatakse töötaja kohalolekut tööandja ruumides?
  -Kas ja millal peab töötaja teavitama tööandjat kaugtööle minekust?
 • Andmekaitse ja privaatsus: andmekaitsena käsitletakse järgnevate andmete kaitset:
  -Isikukandmed (isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi
  kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad).
  -Tööandja ärisaladust sisaldavad andmed.
  Iskuandmete töötlemise üheks lauspõhimõtteks on isikuandmete
  töötlemise turvalisus. GDPR https://gdprinfo.eu/et (Isikuandmete
  kaitse üldmäärus)

Turvalisus tähendab nii füüsilist, kui ka virtuaalset ja elektroonset turvalisust.

 • Kaugtööga seotud kulude hüvitamine.
 • Kaugtöökoha sisustamine ja töövahendid (s.h vastutus).
  -Näiteks seadistab tööandja töötaja arvutisse kaughaldustarkvara ja
  abistab tehniliste rikete lahendamisel. Näiteks kokkulepe, et töötaja
  tagastab töösuhte lõppemisel töövahendid tööandja asukohta.
 • Töökeskkond ja tööohutus. Kohustused enda töökeskkonna sobivaks ja mugavaks kujundamisel on ka töötajal. Ehk hea töökeskkond sünnib koostöös.
 • Kes vastutab tööandja vara eest? Töötaja kodus asuva tööandja vara eest võib vastutada töötaja, kui vastutus tuleneb töötaja ja tööandja kokkuleppest või seadusest. Vajadusel sõlmida varalise vastutuse kokkulepe.
 • Soovitus on kontorivara kindlustada.

Kaugtööjuhis peab kindlasti sisaldama:

 • Kaugtöö töökeskkonnaga seotud ohud;
 • Ohtude tervisemõjud;
 • Tervisekahjustuse vältimise abinõud;
 • Tehtava töö ja kasutatava töövahendi ohutusnõuded;
 • Ergonoomiliselt õiged tööasendid ja -võtted;
 • Elektri- ja tuleohutusnõuded (kas pistikud ka kodus on korras, et nt arvuti kahjustada ei saaks jmt);
 • Keskkonna saastamisest hoidumise juhised;
 • Psühhosotsiaalse ohuteguri märkamine ja sellega teadlik tegelemine.

Töökoha kujundamine sh töövahendid

 • Tööandja kohustus on tagada töötajale tööülesannete täitmiseks
  sobilikud töövahendid.
 • Tööandja kujundab ja sisustab kaugtöö töökoha. Tööandja kohustus ei ole kujundada töökohta kontoris ning lisaks kaugtöökohas.
 • Olukorras, kus kumbki pool ei ole nõus sobivat töökohta kaugtöö
  tegemiseks kujundama, ei saa kaugtöö tegemise kokkulepet sõlmida.

 

Oleme varasemalt läbi viinud koolituse “Kaugtöö võlu ja valu”.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tegevustest, millele igal organisatsioonil tasub kaugtöö korral mõelda, et ennetada ohte ning tagada südamerahu ja kindlustunne. Koolitusel anname praktilisi häid näpunäiteid ning peatume kolmel järgneval teemal:

Mõju inimesele

Koolitaja: Professor emer. Mare Teichmann

 • Mis on juhtunud töörahuloluga võrreldes COVID-19 pandeemiale eelnenud perioodiga (PE Konsult, 2022)?
 • Mis on kodust töötamise eelised ja puudused?
 • Mis on kodukontori sündroom? Tunnused, vältimine, toimetulek.
 • Millised on psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis (ILO, 2020)?
 • Kuidas toime tulla tööstressiga?

Õiguslikud aspektid 

Koolitaja:  Marge Rebane, YourOffice juhtivjurist

 • Kus asub kaugtöökoht?
 • Kas kaugtöö mõjutab töökorraldust, sh tööajakorraldust?
 • Kas tööandja peab hindama kaugtöökohaga seotud riske?
 • Kas kodukontor toob kaasa täiendavaid nõudeid andmekaitse osas?
 • Kes peaks sisustama töötaja kodukontori?
 • Milliste kodukontori kulude hüvitamist on töötajal õigus nõuda?
 • Kes vastutab tööandja vara eest, mis asub töötaja kodus?
 • Kas kaugtöö kokkulepe on vajalik?
 • Kas õnnetus kodus võib olla tööõnnetus?

Tööohutusalane teave

Koolitaja: Mari-Liis Ivask, Protect Estonia OÜ tööohutuse spetsialist

 • Millised ohutegurid varitsevad kodukontoris?
 • Kuidas hinnata kodukontoris esinevaid riske ning mis võimalused selleks on?
 • Mis on riskide hindamise kasutegur?
 • Millised võiksid olla kaugtööga seotud kokkulepped ja juhised?
 • Kuidas uurida kodukontoris toimunud õnnetust?
 • Lisaks anname ideid kaugtöökoha murekohtade parandamiseks ja hübriidtöö rakendamiseks.

Koolituse järekuulamise tasu on 25 EUR. Soovi korral võta meiega ühendust ohutus@protectestonia.ee